Επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
A A A
O Δήμαρχος

Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

 
Oι Αντιδήμαρχοι

Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ΄ ύλην και κατά τόπο.

Το δημοτικό συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Τα τοπικά συμβούλια

Τα τοπικά συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες, στα όρια του τοπικού διαμερίσματος όπως διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του,για την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα.

Συχνές ερωτήσεις